Aidan toiminnan kuvaus

Teemat ja painotus

Noudatamme toiminnan suunnittelussa vuosikelloa, joka on laadittu erikseen alle- ja yli 3-vuotiaille. 

Vuosikellossa näkyvät kuukausikohtaisesti tavoitteet ja teemat toiminnalle. Nämä pohjautuvat valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman oppimisen osa-alueisiin sekä ajankohtaisiin juhlapyhiin ja merkkipäiviin. Tavoitteena olisi, että joka kuukaudelle olisi valittuna teemoja monipuolisesti eri oppimisen alueista. Lasten toiveet ja ajankohtaiset kiinnostuksen alueet muokkaavat kuukausisuunnitelmia ja teemoja.

Alla esimerkkinä syyskautemme Aidalla:

 

   

 

Päiväohjelma

Kuvattu päiväohjelma on suuntaa antava ja joustava. Teemme suunnitelmaan muutoksia päiväkohtaisesti suunnitellun toiminnan sekä lasten toiveiden ja tarpeiden pohjalta.

07.00 Päiväkodin avaus

08.00-8.30 Aamupala

9.00 Aamupiiri

9.15-11.00 Suunnitellut tuokiot sekä ulkoilu

11.30 Lounas

12.00-14.00 Päiväunet (heränneet lapset leikkivät ennen välipalaa)

14.00-14.30 Välipala

15.00 Ulkoilu

17.00 Päiväkoti sulkeutuu

 

Aidan toimintasuunnitelma

Toimintamme perustuu valtakunnallisessa varhaiskasvatusuunniltemassa määriteltyihin arvoihin ja tavoitteisiin. 

Lapsuuden itseisarvo

Lapsi saa olla lapsi. Lapsella saa olla omat mielipiteet, tunteet ja kokemukset. Arvostamme lasta yksilönä ja kokonaisena ihmisenä. Arvostamme lapsuutta elämänvaiheena. Vastaamme havaitsemiimme lasten tarpeisiin ja jokainen lapsi on meille arvokas ja tärkeä omana itsenään.

Ihmisenä kasvaminen

Tuemme jokaisen lapsen kehitystä (henkinen ja fyysinen) ja identiteetin rakentumista turvallisessa kasvuympäristössä. Huomioimme kasvatustyössämme lasten kiinnostuksen kohteet, mielipiteet ja toiveet. Päämääränämme on tukea lasta (yhteistyössä perheen kanssa) kasvamaan hyväksi ihmiseksi ja yhteiskuntamme jäseneksi, hyväksyttyjen hyvien tapojen mukaan, sekä vallitsevien kasvatusnäkemysten mukaan. Ohjaamme lapsia hyväksymään ja kunnioittamaan toisiaan erilaisista taustoista huolimatta. Päiväkodissakin luomme lasten kanssa yhdessä toimimisen sääntöjä, jotka valmistavat lasta ymmärtämään, mikä on oikein ja väärin.

Lapsen oikeudet

Jokaisella lapsella on oikeus täyteen elämään ja mm. varhaiskasvatuksen saamiseen, huolenpitoon ja turvallisuuteen, hyvinvointiin. Lapsella tulee olla oikeus ja mahdollisuus vaikuttaa itseen ja omaa elämäänsä koskeviin asioihin, ikätason ja kehityksen mukaisesti. Päiväkodissamme sallimme lapsen ilmaista tunteitaan ja mielipiteitään. Annamme huolenpitoa ja ymmärrystä, pyrkien vastaamaan lasten tarpeisiin sensitiivisesti.

Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja moninaisuus

Päiväkodissamme otetaan kaikki lapset ja heidän perheensä yhtä arvokkaasti ja tasa-arvoisesti huomioon. Ohjaamme lapsia olemaan toisia kohtaan tasa-arvoisia ja ymmärtämään erilaisuutta. Myös lasten huoltajien toiveita ja mielipiteitä arvostetaan. Työyhteisössämme pyrimme vaalimaan toimintakulttuuria, jossa jokainen työntekijä nähdään tärkeänä osana yhteistä kasvatustyötä. Jokainen työyhteisön jäsen on lasten ja perheiden lailla arvokas omana itsenään.  

Perheiden monimuotoisuus

Päiväkodissamme arvostetaan perheitä sellaisina kuin ne ovat ja yritämme ymmärtää perheiden dynamiikkaa ja otamme huomioon eri perheiden tavat ja kulttuurin. Pyrimme ymmärtämään näiden vaikutuksen lapsen olemukseen. Otamme erilaiset perheet rikkautena. Olemme avoimia ottamaan perheiden eri tapoja ja kulttuuria myös osaksi varhaiskasvatusta.  Päiväkodissamme erilaisuutta arvostetaan ja siitä keskustellaan lasten kanssa positiivisessa hengessä. Yhdessä lasten kanssa luodaan oppimisympäristö, jossa moninaisuus on voimavara ja vahvistetaan kulttuurienvälisiä yhteneväisyyksiä ja myönteistä ilmapiiriä.

Terveellinen ja kestävä elämäntapa

Päiväkotimme rutiineissa huomioidaan lasten päivittäiset perustarpeet, kuten puhtaus, ravinto, liikunta, leikkiminen, lepo ja uni, kokonaisvaltainen huolenpito. Pystymme itse vaikuttamaan välipalan terveellisyyteen ja monipuolisuuteen. Toisinaan leivomme yhdessä lasten kanssa. Ohjaamme lapsia mahdollisimman vähäiseen jätteiden tuottamiseen ja kierrättämiseen. Meidän päiväkotimme on luontopäiväkoti. Ohjaamme lapsia hyvän luontosuhteen muodostumiseen mm. metsäretkin. Käytämme esim. luonnon- ja kierrätysmateriaalia askarteluun. Perheet ovat tuoneet päiväkotiimme vanhoja vaatteita varavaatteiksi ja materiaaleja kuvataiteeseen, pelejä, leluja, kirjoja. Otamme lasten kanssa ilolla vastaan myös muualta tulevat materiaalilahjoitukset. Pyrimme hankkimaan osan päiväkodin tarvikkeista käytettynä.

 Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

havainnoimme lasten kiinnostuksen kohteita ja vastaamme lasten aloitteisiin, tuemme lasten oma-aloitteisuutta. Toimintaa suunnitellessa (esim. vuosikellon pohjalta) otamme lisäksi huomioon lapsilta lähtöisin olevia ideoita. Jokainen lapsi on yhtä tärkeä. Kannustamme lapsia suvaitsevaisuuteen ja kaikkien kanssa toimeen tulemiseen, kuten uusien ja eri kulttuureista tulevien lasten kohtaamiseen. Pieni yksikkö luo kodinomaisen ilmapiirin. Henkilöstön osaamisalueita ja mielenkiinnonkohteita otetaan huomioon toiminnassa.

Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus

Päiväkodissamme on välillä monikulttuurisia sekä -kielisiä lapsia. Tuomme päiväkodillamme esiin lasten taustojen moninaisuutta, esim. pyytämällä lasten kotoa omaan kulttuuriin liittyviä esineitä, kuvia, tarinoit ja opettelemalla uusia asioita esim. eri maanosien eläimistä.

Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö

Kasvattajat osallistuvat usein lasten leikkeihin mallintaen ja rikastaen leikkiä. Tarjoamme lapsille monipuolisesti eri leikkivaihtoehtoja ja -ideoita.

Kannustamme lapsia yhteisleikkeihin. Pyrimme huolehtimaan, että jokaisella lapsella on leikkikaveri.

Ohjaamme lapsia myönteiseen vuorovaikutukseen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen sekä empatiataitojen vahvistamiseen.

Leikin merkitys

Leikki on lapsen keino jäsentää kokemaansa. Se on läsnä monessa päivän tilanteessa ja toiminnassa. Ymmärrämme leikin merkityksen oppimisprosessissa. Päivämme alkaa aamiaisen jälkeen vapaalla leikkiajalla. Meidän päiväkodissamme leikki on arvostettua ja myös aikuiset heittäytyvät leikkiin.

Toimintakaudella 2020 – 2021 käytössä olevat kiusaamista ennalta ehkäisevät ja kaveritaitoja (vuorovaikutus, empatia- ja tunnetaidot) vahvistavat toimintamallit:

-Askeleittain, pienin askelin – materiaali

-Tunne- ja kaveritaitoja käsittelevät lastenkirjat

-Netin julkaisut varhaiskasvatukseen, esim. THL ja MIELI

-Kannustamme lapsia leikkimään kaikkien lasten kanssa ja autamme lapsia ratkomaan ristiriitoja

-Pohdimme yhteistyössä vanhempien kanssa mahdollisia haasteita vuorovaikutuksessa.

Laaja-alainen osaaminen:

Ajattelu ja oppiminen

Lapsen havainnot ja kiinnostuksen kohteet huomioidaan oppimistilanteina. Samoin myös arjen jokainen tilanne (perushoidon tilanteet, siirtymät, leikki jne.) voidaan nähdä oppimiskokemuksena, ei ainoastaan ohjattu ja suunniteltu toiminta. Oppiminen on jatkuvaa eikä ”oppituokioihin sidottua”. Lapsi oppii leikin, jumpan ym. kehollisen toiminnan, musisoinnin sekä satujen, lorujen kautta. Lapsi kykenee viestittämään tunteitaan ja ajatteluaan monin tavoin ja tämä otetaan huomioon lapsen tukemisessa. Autamme lasta yhdistämään uutta tietoa jo olemassa oleviin kokemuksiin, muistoihin ja tietoon.

Kannustamme lapsia tutkimaan, ihmettelemään, kyselemään ja pohtimaan ratkaisuja asioihin.

Kaveritaidoissa ohjaamme lapsia kannustamaan toisia ja iloitsemaan toisenkin yrittämisestä ja onnistumisesta. Ohjaamme eri-ikäisiä lapsia toimimaan keskenään mallioppimisen kautta.

Kulttuurinen osaaminen

Sekä arjessa jokapäiväisissä toimissa, että juhlapyhinä välitämme suomalaisia kulttuuriperinteitä ja tapoja. Vahvistamme suomen kielen oppimista, ja suomalaista identiteettiä mm. kotimaisen kirjallisuuden, musiikin ja lorujen kautta. Autamme lasta ymmärtämään, että hän on osa kansallista ja paikallista yhteisöä. Otamme päiväkodissa huomioon niin lasten kuin henkilökunnankin monikulttuurisuuden, ja arvostamme erilaisten ihmisten moninaisuutta ja erilaisia tapoja toimia ja ajatella ja kokea asioita. Ohjaamme lapsia yhteistyötoimintaan, ystävällisyyteen ja hyviin tapoihin toisia kohtaan, sekä toisen asemaan asettumista. Rohkaisemme lapsia tutustumaan erilaisiin ihmisiin ja kulttuureihin lisäksi mm. erimaalaisten satujen, leikkien, ruokien kautta. 

Vuorovaikutus ja ilmaisu

Ymmärrämme lasten vuorovaikutuksen ja itseilmaisun kokonaisvaltaisuuden. Vahvistamme lastenvälisiä myönteisiä vuorovaikutussuhteita ja kannustamme toisen kuunteluun ja auttamiseen. Rohkaisemme lapsia itse- ja tunneilmaisuun ja vuorovaikutusaloitteiden tekemiseen, ja pyrimme vastaavaan niihin. Yritämme tukea lasten tunne-elämän taitoja leikein, keskusteluin, tarinoin, kuvin ja niitä tukevin harjoittein ja materiaalein.

Myös me henkilökunta pyrimme olemaan vuorovaikutuksellisesti hyvänä mallina lapsille. Haluamme luoda sekä uusiin että tuttuihin lapsiin turvallisen ja luotettavan suhteen olemalla lasten tasolla.

Itsestä huolehtiminen ja arjentaidot

Yksi arkemme näkyvimpiä ominaisuuksia on tukea ja opastaa lapsia omatoimisuuteen, kuten käsihygienia, wc-toiminnot, pukeutuminen, itse syöminen ja omista tavaroista huolehtiminen, omien jälkien ja lelujen siivoaminen, astioiden palautus kärryyn jne.

Päiväkodissamme huolehdimme, että lapsille järjestetään liikkumismahdollisuuksia niin sisällä, ulkona leikkipihalla kuin luonnossa, turvallisuus ja liikennekasvatus huomioiden. Vältämme lasten turhaa paikallaan istuttamista. Olemme ottaneet päiväkotimme rutiineihin mukaan lasten hyvinvointia edistäviä asioita siten, että lapset saavat monipuolisen ravinnon, levon, liikuntaa ja mielen hyvinvointia.

Monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Tässä aikakaudessamme tieto- ja viestintäteknologiset taidot ovat ajankohtaiset. Pienetkin lapset ovat usein median ja tietotekniikan ympäröiminä.

Käytämme teknologiaa mm. tiedon ja ideoiden hakuun ja suunnitteluun myös lasten kanssa, kuvien katsomiseen, musiikin ja äänien kuunteluun ja isompien lasten kanssa opetuspelien pelaamiseen. Lapsi voi myös itse kuvata haluamiaan tai teeman mukaisia asioita.

Osallistuminen ja vaikuttaminen

Pyrimme kunnioittamaan lapsen oikeutta olla osallisena omaa elämää koskevissa asioissa. Kannustamme lapsia ilmaisemaan mielipiteitään ja kiinnostuksenkohteitaan. Autamme myös lapsia toteuttamaan niitä. Kuuntelemme lapsia ja annamme heidän olla mukana vaikuttamassa toimintaan ja suunnitelmaan. Yhdessä lasten kanssa luodaan säännöt yhdessä toimimiselle.

Pienillä lapsilla havainnoimme heidän ilmeitään eleitään ja kehollista ilmaisuaan oman tahdon esille tuomisessa.

Oppimisen alueet

Noudatamme toiminnan suunnittelussa vuosikelloa, joka on laadittu erikseen alle ja yli 3-vuotiaille.

Vuosikellossa näkyvät kuukausikohtaisesti tavoitteet ja teemat toiminnalle. Nämä pohjautuvat oppimisen alueisiin sekä ajankohtaisiin juhlapyhiin ja merkkipäiviin. Tavoitteena olisi, että joka kuukaudelle olisi valittuna teemoja monipuolisesti eri oppimisen alueista. Lasten toiveet ja ajankohtaiset kiinnostuksen alueet muokkaavat kuukausisuunnitelmia ja teemoja.

Pedagoginen dokumentointi

Valokuvaamme lasten kanssa vietettyjä merkityksellisiä ja arkisia hetkiä ja retkiä. Näihin voimme palata lasten kanssa aina uudestaan. Valokuvat seuraavat lasta esim. seuraavaan päiväkotiin. Dokumentoimme lasten kasvua ja kehitystä myös yksilöllisiin kasvunkansioihin. Vasukeskustelut ja niiden kirjaaminen (sekä Tavat ja tottumukset -lomake) toimivat työvälineenämme kasvatuskumppanuuden ja lapsen kasvun tukena. Keskustelemme päivittäin havainnoistamme ja kirjaamme niitä tarvittaessa ylös.